24.04.2017. Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je odabralo 5 pilot područja među kojima je i naša Petrinja, a u kojima će se provoditi Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima. Kao preduvjet uspješne provedbe razvojnih projekata iz pet Intervencijskih planova, pripremljenih od strane izabranih pilot područja, potrebno je pravovremeno pripremiti i izraditi svu projektnu i tehničku dokumentaciju te provesti aktivnosti jačanja kapaciteta jedinica lokalne samouprave nadležnih za provedbu tih Intervencijskih planova. Financiranje u okviru ovog Poziva provest će se kroz dvije grupe aktivnosti:
Grupa aktivnosti A: Priprema dokumentacije za provedbu Intervencijskih planova
Grupa aktivnosti B: Izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova

Prihvatljivi prijavitelji:
Jedinice lokalne samouprave: gradovi Beli Manastir, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar te općina Darda
Nositelji projekata iz odobrenih Intervencijskih planova gradova Belog Manastira (uključujući općinu Darda), Benkovca, Knina, Petrinje i Vukovara 

Predmet Poziva:
1. Priprema dokumentacije koja je preduvjet za razvoj i početak provedbe projekata iz odobrenih Intervencijskih planova u pet pilot gradova
2. Izgradnja kapaciteta gradova/nositelja Intervencijski planova za razvoj i provedbu integriranih programa/alata koji imaju za cilj regeneraciju depriviranih područja

Svrha Poziva: Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva

Ukupna alokacija39.407.381,00 HRK

Rok za dostavu projektnog prijedloga je 31. prosinca 2018. godine

Izvor: Strukturni fondovi

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas