09.10.2017. Europski stup socijalnih prava

Europski stup socijalnih prava temelji se na dvadeset načela kojima se osiguravaju nova i djelotvornija prava građanima, a njime se utvrđuje niz ključnih prava i načela za pružanje potpore pravednim sustavima socijalne skrbi i tržišta rada te dobrom funkcioniranju istih. Ova je inicijativa usmjerena na europodručje, ali se primjenjuje na sve države članice Europske unije koje u njoj žele sudjelovati.

Tri glavne kategorije na koje se stup socijalnih prava odnosi su jednake mogućnosti i pristup tržištu rada, pravedni radni uvjeti te socijalna zaštita i uključenost. Kad govorimo o jednakim mogućnostima i pristupu tržištu rada, govorimo o pravu svake osobe na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje kako bi održala i stekla vještine pomoću kojih u potpunosti može sudjelovati u društvu i uspješno prelaziti s jednog radnog mjesta na drugo, neovisno o spolu budući da mogućnosti i uvjeti moraju biti jednaki za žene i muškarce. Osim spola, svatko ima pravo na jednako postupanje i jednake mogućnosti zapošljavanja, socijalne zaštite, obrazovanja i sličnog, bez obzira na rod, rasnu ili etničku pripadnost, vjeru, uvjerenje, invaliditet, dob ili spolnu orijentaciju. Svaka osoba ima pravo na pravovremenu i individualno prilagođenu pomoć u poboljšanju izgleda za zapošljavanje odnosno samozapošljavanje, a to uključuje pravo na potporu pri traženju posla, osposobljavanju ili prekvalifikaciji. 

Govoreći o pravednim radnim uvjetima, bez obzira na vrstu i trajanje radnog odnosa radnici imaju pravo na pravedno i jednako postupanje u pogledu radnih uvjeta, pristupa socijalnoj zaštiti i osposobljavanju. Potiče se prelazak na zapošljavanje na neodređeno vrijeme, inovativni oblici zapošljavanja kojima se osiguravaju radni uvjeti te poduzetništvo i samozapošljavanje. Radnici imaju pravo na pravedne plaće od kojih mogu pristojno živjeti, a sprečava se i siromaštvo zaposlenih. 

Više informacija pročitajte na stranicama Europske komisije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas