31.10.2017. Agencija Europske unije za temeljna prava

Agenciju Europske unije za temeljna prava (FRA) osnovala je Europska unija kako bi institucijama Unije i državama članicama pružila neovisnu i na dokazima utemeljenu pomoć te stručna znanja o temeljnim pravima. FRA je neovisno tijelo Europske unije koje se financira iz proračuna Unije. Agencija se bavi istraživanjima o iskustvima u pogledu diskriminacije i viktimizacije doseljenika i etničkih manjina, a provela je i dosad najveća istraživanja o rodno utemeljenom nasilju nad ženama u državama članicama Europske unije, o zločinu iz mržnje i diskriminaciji nad homoseksualnim, biseksualnim i transrodnim osobama te istraživanja o uvjetima života Roma i o antisemitizmu. Osim istraživanja, Agencija je napravila i komparativna pravna odnosno društvena istraživanja o službama pružanja potpore žrtvama u Europskoj uniji, zločinima iz mržnje u Uniji, pravnim lijekovima za zaštitu podataka i pristupu pravosuđu te od temeljnim pravima nezakonitih migranata u Uniji, temeljnim pravima osoba s intelektualnim poteškoćama i duševnim smetnjama, političkom sudjelovanju osoba s invaliditetom, ali i o djeci i pravosuđu. 

FRA je napravila i priručnike za pravne stručnjake u kojima su na pristupačan način prikazani zakonodavstvo i sudska praksa Europske unije, a obuhvaćene su teme azila, granica, useljavanja, zaštite podataka i zabrane diskriminacije. Surađuje s  Europskim parlamentom, Vijećem Europske unije, Europskom komisijom i agencijama EU-a, nacionalnim vladinim tijelima, osobito putem mreže nacionalnih službenika za vezu koji djeluju kao glavne kontaktne točke za FRA-u u državama članicama te putem tematskih radnih skupina o Romima i zločinu iz mržnje, s međunarodnim organizacijama kao što su Vijeće Europe, Ujedinjeni narodi i Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OSCE) te s organizacijama civilnog društva, akademskim institucijama, tijelima za promicanje jednakosti i institucijama za promicanje ljudskih prava.

Devet tematskih područja rada:

  • pristup pravosuđu
  • žrtve zločina uključujući naknade žrtvama
  • informacijsko društvo te, osobito, poštovanje privatnog života i zaštita osobnih podataka
  • integracija Roma
  • pravosudna suradnja, osim u kaznenim pitanjima
  • prava djeteta
  • diskriminacija
  • useljavanje i integracija migranata, kontrola viza i granična kontrola te azil
  • rasizam, ksenofobija i srodna netolerancija.

Još o ovoj temi pročitajte ovdje i ovdje.

EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas