20.11.2017. Međunarodni dan djece

20. studenoga 1959. godine usvojena je Deklaracija o pravima djeteta, a 1989. godine i Konvencija o pravima djeteta pa se na današnji dan obilježava Međunarodni dan djeteta čiji je cilj podsjetiti javnost i ustanove na potrebu zaštite maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije. Obilježavanjem ovoga dana želi se podsjetiti na poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unaprjeđenju dječjih prava budući da su ona temelj izgradnje naprednog društva. 

U posljednjih deset godina preko 2 milijuna djece poginulo je u ratovima, što je vrlo zabrinjavajući i alarmantan podatak, dok od posljedica ratova i ratnih sukoba 10 milijuna djece iz cijeloga svijeta ima teška psihička oštećenja. 30 milijuna djece živi u ratom zahvaćenim područjima, a u čak 26 zemalja djeca mlađa od 15 godina su aktivni vojnici. Sve ovo pokazuje koliko je važno da vlade i organizacije za skrb o djeci osiguraju svoj djeci na svijetu život dostojan djeteta, život u kojem će se poštivati osnovna dječja prava i djeci dopustiti da budu samo djeca. 


U skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda osnovna dječja prava su:
- pravo na preživljavanje (hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard)
- razvojno pravo (razvoj, odgoj i obrazovanje, obitelj, kultura, identitet)
- pravo sudjelovanja (donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama)
- pravo zaštite od zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije.

Konvencija o pravima djeteta propisuje da:
Sva djeca i mladi imaju ista prava. Ni jedno dijete ne smije biti oštećeno zbog svog spola, boje kože, jezika ili religije.
Djeca i mladi imaju pravo na najveću moguću mjeru zdravstvene zaštite te zdravstvene preventive i medicinske njege.
Djeca i mladi imaju pravo na besplatno osnovno obrazovanje. Jednako tako mora im se osigurati posjet školama koje bi ih mogle dalje obrazovati.
- Djeca i mladi imaju pravo na odmor, slobodno vrijeme, igru i sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim manifestacijama.
- Djeca i mladi imaju pravo na informiranje, slobodno izražavanje mišljenja i pravo da budu saslušani.
- Djeca i mladi imaju pravo na dobar odgoj. Njihovi roditelji ili skrbnici ne smiju primjenjivati silu ,a zlostavljanje je zabranjeno.
- Djeca i mladi imaju pravo primanja posebne pomoći i zaštite u ratu i izbjeglištvu.
- Djeca i mladi imaju pravo na zaštitu od rada kojim bi bili iskorišteni i od seksualnog zlostavljanja.
- Djeca i mladi imaju pravo na život sa svojim roditeljima, te kontakt s oba roditelja ukoliko oni žive razdvojeno.
- Djeca i mladi invalidi, imaju pravo na posebnu potporu kao i na aktivno sudjelovanje u društvenom životu.

Agencija EU-a za temeljna prava (FRA) donositeljima odluka na razini EU-a i na nacionalnoj razini pruža neovisne savjete utemeljene na dokazima, čime se pomaže boljoj informiranosti i usmjerenosti rasprava, politika i zakonodavstva u području temeljnih prava.

Savjetuje institucije EU-a i nacionalne vlade u području temeljnih prava, a posebno u područjima:

  • diskriminacije,
  • pristupa pravosuđu,
  • rasizma i ksenofobije,
  • zaštite podataka,
  • prava žrtava te
  • prava djece.

Cilj je agencije učinkovitije pomoći u promicanju i zaštiti temeljnih prava u cijelom EU-u. U tu se svrhu savjetuje i surađuje sa svojim partnerima u područjima:

  • prikupljanja i analize informacija i podataka putem društveno-pravnih istraživanja,
  • pružanja pomoći i stručnih savjeta te
  • komunikacije i podizanja svijesti o pravima.
EDIC SISAK
+385 44 544 204
edicsisak@simora.hr
EUROPE DIRECT Informacijski centar Rimska bb Sisak 44000 Lokacija na karti
Radno vrijeme EDIC Sisak za korisnike ponedjeljak – petak
9.00 – 13.00 sati
Kontaktirajte nas